Affirmativ träning 

Affirmativ betyder bejakande, bekräftande och det är så jag vill se träning och hela samvaron med både två och fyrbeningar. Träning och samvaro ska vara lustfylld. Det är två jämbördiga individer som möter varandra med respekt och ödmjukhet.

Det är ett möte som syftar till att skapa samförstånd, tillit och förtroende och där interagerandets huvudsakliga mening är att göra samvaron enklare och mer konfliktlös. Strävan är inte att man ska ändra sin ande, sitt väsen. Hästen ska vara häst, hunden en hund och människan en människa.  Människan kan aldrig bli en häst och hon kan heller aldrig bli en hund. Hon kan aldrig lära sig hästars språk eller heller hundars språk. Hon kan lära sig tolka och förstå en aning, men hon kan aldrig tala och kräva ett korrekt svar utifrån det hon tror sig säga, och därefter straffa. Det samma gäller för hästen och för hunden. De kan aldrig bli människor. Vi kan bara vara de vi är, men vi kan lära oss att agera utifrån våra sätt och förmågor på ett sådant vis, att vi kan samexistera med utbyte av varandra. Detta kräver ömsesidig respekt och lyhördhet.

Den praktiska träningen är bejakande och bygger därför till absolut största del på frivilliga beteenden och positiv förstärkning samt extinction. Fokus ligger på glädje, lyckande och självförtroende.

 Ledord i affirmativ träning är

·         tillit

·         bekräftelse

·         respekt

·         nyfikenhet

·         glädje

·         förtroende

·         gemenskap

·         ödmjukhet

Med kärlek, ödmjukhet och nyfikenhet som drivkraft!

Gå in och kika

bloggen!

                                Gå in och kika

                    H&H skolan!

Gå in och kika på facebook!